logo

Yrkesfag - bare sorgen?

De siste månedene har Rørentreprenørene Norge observert en positiv utvikling i myndighetenes vilje til å tilpasse fagutdanningen til bransjens behov. Samtidig ser vi at det er de negative stemmene som tar plass i samfunnsdebatten. Dette må vi gjøre noe med!

Debatten om fagutdanning har herjet dagspresse og fagpresse, og Rørentreprenørene har selv tatt et tydelig standpunkt rundt det vi opplever som mangler med dagens fagutdanning med vår ønskeliste. Vi gleder oss over følgende positive momenter:

  • Antall søkere til yrkesfag øker
  • Antall lærekontrakter øker
  • Lærlingtilskuddet øker
  • Lærlingklausuler er på vei inn i offentlige kontrakter
  • Skjerpede kvalifikasjonskrav ved offentlige anskaffelser
  • Nytt rekrutteringsstipend for faglærere
  • Kompetanseutviklingstilbud til faglærere
  • Åpnet for opprettelsen av egne bransjedrevne skoler fra 2016
  • Fagmiljøene invitert med i utvikling av fremtidens utdanning

Vi er langt unna å være i mål, men vi må ikke avfeie de små skrittene som får oss dit.

Det er en kjensgjerning at enkelte byggfag sliter mer enn andre, og vi skal ikke snakke på vegne av andre enn oss selv. For rørleggerfaget er det store bildet heldigvis preget av flere gleder enn sorger – og det er det på tide også får komme frem i lyset, uten at det skal oppfattes som at vi avfeier de åpenbare problemene.

Søknadstallene til rørleggerutdanningen er stabile, det finnes mange dyktige faglærere, og ikke minst lærlinger. Og samarbeidet mellom opplæringskontorer, skoler, bedrifter og bransjeorganisasjonen fungerer jevnt over godt.

Vi skal heller ikke glemme at vi er helt avhengige av å synliggjøre de positive sidene ved fagutdanning, dersom vi skal sikre fremtidens byggenæring. NHOs Kompetansebarometer viser at behovet for fagarbeidere i fremtiden vil være større enn behovet for akademikere. Da er det viktig at vi ikke skremmer bort dem som ser en håndverksbedrift som fremtidig arbeidsplass.

Når enkeltaktører går ut og direkte fraråder norsk ungdom å søke seg til byggfag, bekrefter vi mange foreldre og ungdommers fordommer mot fagutdanningen. Det har vi ikke råd til!

Vi støtter NHOs linje: "Det er lenge siden vi har sett et større momentum for yrkesfagene enn nå. Denne muligheten må vi som kunnskapsnasjon gripe. Norske fagarbeidere er i verdensklasse når det gjelder både faglige og relasjonelle egenskaper. Krisemaksimeringen og svartmalingens tid må være forbi."

Kanskje måtte det et fall i oljeprisen til for at vi som nasjon skulle ta yrkesfag på alvor? Den muligheten må vi gripe og tolke som en invitasjon til dialog og utvikling, fremfor som en anledning til å gå i krigen uten å ta hensyn til at vi tross alt er avhengige av å rekruttere kompetente hoder og hender også i tiden fremover. 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler