logo

Yrkesfag 2020 på ville veier

Helt siden 1986 har opplæringskontorene for yrkesfag vært en sentral brikke i utdanningen av fagarbeidere i Norge, nå står de i fare for å forsvinne.

I prosjektet ”Yrkesfag 2020” har NHO gått sammen med flere av landsforeningene for å finne ut hvordan de skal løfte og forsterke politikken rundt fag- og yrkesopplæringen. Som et ledd i dette arbeidet fikk opplæringskontorene tilsendt et notat med foreløpige målsetninger og analyser av arbeidet til prosjektgruppen. Flere av målsetningene i rapporten støtter vi i bransjen, men den delen som omhandler økonomi og styring har skapt reaksjoner. Disse ble diskutert på opplæringskonferansen i Stavanger forrige uke.

Lang historie

Det finnes om lag 300 opplæringskontorer spredt over hele landet. Av disse eies 13 av rørleggerbedrifter som deler sekretariat med avdelingskontorene til Rørentreprenørene Norge. Over 80 prosent av rørleggerlærlingene her til lands har lærekontrakt med et opplæringskontor. Opplæringskontorene er viktig redskap fordi:

Kontorene organiserer læreplass ordningen og kobler lærlinger med bedrifteneKontorene bidrar i vesentlig grad med utviklings- og kvalitetshevingsarbeid i rørleggerutdanningen. Vi ser at samarbeidet mellom fylkeskommunene og opplæringskontorene har bidratt til å styrke norsk fagopplæring.Kontorene er et avgjørende bindeledd mellom lærebedriftene, bransjeorganisasjonen og fylkeskommunale myndighetene.

Mer byråkrati?

I dag er lærlingtilskuddet øremerket lærlingen, og går direkte til opplærings-kontorene. Styret i hvert kontor bestemmer sammen med bedriftene hvordan tilskuddet skal disponeres og fordeles mellom opplæringskontoret og bedriftene. Dette gir kontorene en selvstendig rolle og fleksibilitet til å tilby skreddersydd oppfølging. Prosjektgruppen ønsker ”effektivisering av opplæringskontorenes samlede økonomi og organisering”, og foreslår å snu pengestrømmen slik at tilskuddet overføres direkte til bedriftene, og at opplæringskontorene fakturerer bedriften for sine tjenester. Dersom denne pengestrømmen skal snus, vil byråkratiet ta overhånd og verdifulle ressurser bli knyttet opp i mer papir- og regnskapsarbeid. Vi har vanskelig for å se at dette vil føre til effektivisering av opplæringskontorenes samlede økonomi og organisering.

Opplæringskontorenes fremtid nok en gang under lupen

Det er ikke første gang at Opplæringskontorenes fremtid er oppe til diskusjon. Flere ganger har det blitt forsket på disse institusjonene, og konklusjonen har gjennomgående stadfestet deres berettigelse. Senest i 2014 lanserte NUFI en rapport som konkluderte med at opplæringskontorene som et særnorsk fenomen, styrker yrkesfagsopplæringen og --rekrutteringen. Det virker derfor naturlig å stille spørsmålstegn ved prosessen;

Hvem har initiert prosessen denne gangen?Hvorfor gir ikke eksisterende forskning et godt nok grunnlag for å videreføre et system som man har bevist at fungerer?Hvilke ressurser skal man bruke i en omleggingsprosess?

Det blir nærliggende å spørre seg selv hvilke ringvirkninger en slik omleggingsprosess vil kunne få. Rørentreprenørene Norge frykter at endringene foreslått i Yrkesfag 2020, vil føre til at opplæringskontorenes eksistens er truet. Det vil i så fall være alvorlig både for bedriftene og for fremtidige rørleggere. 

Saken ligger nå hos Prosjektgruppen Yrkesfag 2020, med mottatte innspill fra opplæringskonferansen.

 

 

 

 

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler