logo

Provokasjon fra statsråden

NHO, BNL og Rørentreprenørene Norge har gjennom mange år arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv innenfor byggenæringen. I 2014 overrakte BNL næringens rapport "Enklere å være seriøs". Jan Tore Sanner ga ros til næringen, ga uttrykk for at myndighetene ville videreutvikle den sentrale godkjenningsordningen til et nasjonalt kvalitetsstempel i næringen. Det innebar at kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven skulle suppleres med seriøsitetskrav. Siden den gang er likevel svært få av bransjens seriøsitetsinnspill blitt fulgt opp. (Teksten er tidligere publisert i Rørfag 03/18.)

Lokal godkjenning opphevet

Den lokale godkjenningen ble, som følge av krav fra ESA, opphevet med virkning fra 1.1.2016. Fra nyttår 2016 skulle foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig besluttet myndighetene å stramme inn kravene til formell kompetanse for å drive i tiltaksklasse 1-3 innenfor bl. a UTF og PRO. Dette medførte store protester fra byggenæringen.  Svaret fra myndighetene var å utsette denne innstrammingen frem til 1.juli 2018 for de bedrifter som allerede hadde godkjenninger innenfor disse områdene basert på utdanning og opparbeidet realkompetanse. BNL ble i denne forbindelse bedt om å utrede kvalifikasjonskrav for ansvarlige foretak på vegne av hele byggenæringen. Rapporten "Kvalifikasjoner for ansvarlige foretak" ble overlevert Tore Sanner den 15.11.2016. Rørentreprenørene Norge deltok i dette arbeidet og fremmet mange forslag i tråd med medlemmenes ønsker.

I november 2017 sender statsråden ut en pressemelding om at PBL heretter må fortolkes slik at en utførende bedrift ikke lenger trenger å ha fast ansatte med fag - eller svennebrev! Det er nok at faglig leder er ingeniør innenfor sitt fagfelt. Dette utløste et ramaskrik i bransjen og man krevde vedtaket omgjort.

Ekspertgruppe uten bransjene

Statsråd Sanner opplevde åpenbart protestene så ubehagelig at han ikke sendte ut forslaget til ny SAK-forskrift på høring som opprinnelig tenkt. I stedet varslet han at det ville bli nedsatt en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skulle se på hele sakskomplekset. BNL vurderte alvorlig hvorvidt man skulle ta del i dette arbeidet. Man følte at statsråden bare trenerte saken. Man valgte til slutt å vise positiv samarbeidsvilje og takket ja til deltakelse. Imidlertid toppet det hele seg når departementet i e-post av 16.2.2018 foreslo å utestenge BNL og Fellesforbundet fra ekspertgruppen og bare tilby plass i en underliggende referansegruppe. Da setter BNL ned foten – og får  følge av Fellesforbundet – under henvisning til at departementet med dette bryter med trepartssamarbeidet og vil overlate til utenforstående å fastsette rammevilkårene som direkte berører bygge- og anleggsnæringen. Forslaget oppfattes som en ren provokasjon fra statsrådens side. I skrivende stund er det uvisst hvilken dreining saken tar. Vi kan jo håpe at den nye statsråden Monica Mæland innser feiltrinnet og inviterer partene inn i varmen igjen. Hvis ikke er fremtiden for Sentral Godkjenning og SAK-forskriften uviss.

Handling, ikke ord!

Fra Rørentreprenørene Norges ståsted mener vi det er viktig å følge flere alternative spor i denne sammenheng – og ikke bare satse på en lov- og forskriftsendring. Åpenbart kan det være verdt å heie på Oslo kommune og øvrige kommuner som nå skjerper innkjøpsvilkårene overfor byggenæringen ved å stille strenge kvalifikasjons- og seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp. Tilbakemelding fra bransjen er positiv. Videre tror vi det er viktig at bransjen selv profilerer seg overfor forbrukere og oppdragsgivere som den seriøse og kompetente næring den er. Kanskje bør vi blåse liv i "skikkelig rørlegger"?

Så kan vi jo selvsagt også håpe at statsråden tar til fornuft og gjør det man så lenge har lovet – men foreløpig ikke har gjennomført – nemlig å etablere de rammevilkår som er nødvendig for å skape en seriøs byggenæring. "Handling, ikke ord" ropte suffragettene i Storbritannia da de kjempet for kvinners stemmerett for 100 år siden – det samme må vi kreve for å få et seriøst arbeidsliv.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler