logo

Ønsker eget Vg2 for rørleggerfaget

Rørentreprenørene Norge mener det er udiskutabelt behov for et eget Vg2 i rørleggerutdanningen. Allerede i 2010 sendte vi en søknad til Kunnskapsdepartementet som ble avslått. Fem år senere har bransjen fortsatt et sterkt ønske og et stort behov for et alternativ til dagens Vg2 KEM. Rørentreprenørene Norge søker derfor igjen Kunnskapsdepartementet om et eget Vg2 Rørteknikk for rørleggerfaget.

Bakgrunn for søknaden
Rørleggerfaget er et stort fag med over 500 lærlinger pr. år på landsbasis. Rørleggerfaget inneholder mye spesifikk yrkesteori som berører miljø, sikkerhet og teknologi. I dagens ordning med felles Vg2 for tre fag, vil det kun være plass til deler av yrkesteorien. Da det heller ikke er lagt opp til obligatorisk restteori på Vg3, vil nødvendig yrkesteori gå tapt. Dette vil føre til en uthuling og innsnevring av rørleggerfaget. Bransjen er bekymret for dette og mener et eget Vg2 vil kunne rette opp noe av forholdet.

Dagens utdanning sikter for bredt og fører til frafall
Rørleggerfaget er i dag plassert i Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk. De brede Vg1 og Vg2-kursene medfører store utfordringer for elever, faglærere, lærlinger, opplæringskontorer, rørleggerbedrifter og bransje.
I Marit Lensjøs masteroppgave "Masteroppgave i yrkespedagogikk" (2011) beskrives Kunnskapsløftets påvirkning av gjennomføring og innhold i rørleggerutdanningen. Lensjøs forskning viser at det er stor forskjell på hvordan skolene tilbyr rørleggerutdanningen. Mye tid vies andre fag og yrker som er uinteressante for kommende rørleggere Dette har store følger for alle som er berørt av utdanningen, elev, yrkesfaglærer, lærling, opplæringsbedrifter og bransje.
Det er stort frafall blant elevene som følge av dette. Fagkompetansen blir mangelfull og overgangen mellom skole og arbeidsliv blir derfor en tøff opplevelse. Heldigvis redder mange rørfaglærere situasjonen ved tilpasset undervisning. Dette gjøres imidlertid ut fra faglærerens egen overbevisning og samsvarer ikke med læreplanens bestemmelser.    
Faglærerne selv forteller om utfordringene de opplever på grunn av den brede strukturen på Vg2. Følelsen av ikke å strekke til verken faglig, pedagogisk eller tidsmessig er enerverende. Det stilles store krav til faglærerens kompetanse og tiden er knapp. Et rent Vg2 rørteknikk vil gjøre faglærerne tryggere og sikrere i undervisningen. Dette vil igjen skape en positiv læringseffekt blant elevene.

En styrket utdanning styrker fremtidens rørleggere
Til tross for at rørleggerfaget avviker normalmodellen og har 6 måneder lenger verdiskapningsdel, (2+2 ½ år), preger tapet av teoretisk og praktisk opplæring i rørleggerfaget de elevene som kommer ut fra Vg2 KEM i så stor grad at det ikke er mulig å hente dette inn i løpet av 6 måneder på Vg3 og i tillegg gi opplæring på Vg3-nivå.
Bransjen opplever at intensjonene bak utdanningsstrukturen og læreplanene ikke har slått til slik det var ment, og at opplæringen i rørleggerfaget må sikres faglig med et eget Vg2-rørteknikk.

Last ned og les hele søknaden her.
Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til Ole Larmerud.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler