logo

Kollektiv advokatforsikring for næringslivet

Ikke bare vanlige forbrukere sliter med dyre advokathonorarer. Dette gjelder også foretak av alle størrelser – dog slik at de største vanligvis har større ressurser enn de små til både å engasjere advokater og betale saksomkostninger. Med dette som bakgrunn inngikk Rørentreprenørene Norge for et års tid siden en avtale med Help forsikring – et norsk forsikringsselskap som tilbyr en kollektiv advokatforsikring til små- og mellomstore medlemmer.

Dagens Næringsliv har den senere tid hatt fokus på "grådige" advokater og dyre rettsoppgjør. Mange personer med tilknytning til advokat- og dommerstanden har uttalt seg om problematikken rundt vanlige folks rettssikkerhet i møte med advokater og domstolen. Til tross for muligheten til å kjøre småkravprosesser med tvistebeløp under kr 125 000 med begrensning av saksomkostninger til maks 20 % av tvistebeløpet, er det åpenbart fortsatt mange rettssaker der ute hvor vanlige folk møter den brutale virkeligheten når domsavsigelser skjer og saksomkostningene fordeles.

I et innlegg i DN den 18. februar 2017 oppfordret for øvrig en advokat til større priskonkurranse i advokatbransjen. Selv opererte vedkommende med en såkalt "vinnergaranti" – altså "no cure – no pay".  En prispolitikk som følges av mange advokater i f.eks. USA, men som ikke vinner særlig gehør hos Advokatforeningens etikkutvalg i Norge.

Ikke bare vanlige forbrukere sliter med dyre advokathonorarer. Dette gjelder også foretak av alle størrelser – dog slik at de største vanligvis har større ressurser enn de små til både å engasjere advokater og betale saksomkostninger. Med dette som bakgrunn inngikk Rørentreprenørene Norge for et års tid siden en avtale med Help forsikring – et norsk forsikringsselskap som tilbyr en kollektiv advokatforsikring til små- og mellomstore medlemmer. Dette er nybrottsarbeid – en slik rettshjelpsforsikring for næringslivet er ny i Norge og vår forening er for øvrig den første bransjeforening som prøver den ut. Tidligere har flere LO-forbund inngått tilsvarende avtale på vegne av sine medlemmer. Etter å ha styrebehandlet saken i fjor, har vi nå i samråd med Help forsikring blitt enige om å utvide Advokatforsikring Bedrift til å gjelde også bedrifter med inntil 50 ansatte. Tidligere hadde vi satt en grense ved 20 ansatte for å teste ut ordningen.

Responsen blant medlemsforetakene har vært bra. For en rimelig premie får bedriftene gjennom forsikringsordningen dekket både gratis juridisk rådgivning innenfor en gitt ramme og dessuten saksomkostninger i betydelig omfang. Ordningen er et åpenbart korrektiv til dagens prisgalopp innenfor advokatstanden hvor noen timers juridisk bistand fort kommer opp i 8 -10 000 kroner. Ettersom byggenæringen er blitt mer og mer preget av strenge, formelle kontrakter og juridiske tvister, er behovet for denne type bistand økende. For å oppnå en velfungerende forsikringsordning har Rørentreprenørene Norge i denne forbindelse sikret seg fem dedikerte advokater hos forsikringsselskapet som bistår medlemmene innenfor en del sentrale rettsområder. Ordningen dekker bistand på de fleste rettsområder der man som bedrift kan ha behov for advokat. Spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsforhold vil fortsatt behandles av Rørentreprenørene Norge, BNL og NHO. Det er for øvrig hele tiden et nært samarbeid mellom fagansvarlige i Rørentreprenørene Norge og angjeldende advokater slik at medlemmenes interesser blir ivaretatt på best mulig måte – både faglig og juridisk.

Det understrekes for øvrig at dette er en forsikringsordning – og ikke bare en rammeavtale med et advokatkontor – noe som betyr at man ikke kan melde seg ut og inn av ordningen avhengig av når man trenger advokatbistand. Forsikringen må således være tegnet og løpende når juridiske tvister oppstår for at man skal kunne benytte seg av ordningen. For mange medlemmer har allerede forsikringen gitt full uttelling i form av bistand i forbindelse med tvister – og vi har stor tro på at denne ordningen etter hvert vil bre seg til øvrig næringsliv som et alternativ til dagens advokattilbud.

Les mer om forsikringen Help tilbyr Rørentreprenørenes medlemmer her.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler