logo

FREMTIDEN ER VANNBÅREN i norske bygg

For ett år siden i disse dager ble fagsjef energi og miljø ansatt i Rørentreprenørene Norge. På styremøte 18. februar besluttet styret å opprette et Faglig råd Energi og Miljø for å forankre arbeidet vi gjør hos medlemmene.

Rørentreprenørene Norge vil også i årene som kommer, på vegne av bransjen, fortsette å ta strategiske veivalg og gjøre prioriteringer innenfor området Energi og Miljø (vannbåren varme/kjøling).

Det er viktig at disse valgene er forankret hos medlemmene, så et faglig råd vil være en viktig støttespiller i arbeidet vi skal gjøre.

Utvalget består av engasjerte dyktige fagfolk fra både små og store bedrifter, de skal hjelpe oss å følge utviklingen innenfor fagområdet slik at oppgavene vi gjør er mest mulig matnyttig for medlemmene i Rørentreprenørene Norge.

Stort nettverk innen feltet

Utvalget er etablert i sammenheng med arbeidet fagsjef energi og miljø, Eli Heyerdahl Eide, gjør i nært samarbeid med sin mentor Ole Larmerud.

– Disse to besitter stor kunnskap, bred erfaring og har gjennom sitt virke bygget opp et utrolig nettverk som kommer til nytte i mange sammenhenger, sier Backe.

I dag har vi et tett samarbeid med en rekke foreninger, institusjoner og grupperinger som har det samme energi- og miljøengasjementet som RørNorge. Vi har meldt oss inn i Norwegian Green Building Council og arbeider nå tett mot denne institusjonen når det gjelder å ivareta bransjens interesser innenfor BREEAM-området.

Flere og flere byggherrer krever BREEAM-standard og bransjen må kjenne sin besøkelsestid når det gjelder måten man skal kontraktsfeste sine forpliktelser og hvordan byggherrens krav og forventninger skal oppfylles.

TEK-endringene – vi gir oss ikke!

Det siste året har ett av våre satsningsområder vært engasjement rundt høringene til ny TEK. Selv om vi tapte første slaget, gir vi oss ikke. Nylig besluttet departementet at akkurat §14-4 i TEK og energifleksibilitet skal opp til ny diskusjon, nettopp fordi Rørentreprenørene med flere har påpekt at forskriften drar i feil retning.

Fagsjef Eide stilte på Stortinget 3. mars 2016 sammen med andre miljø- og interesseorganisasjoner for å gi støtte til Venstre og SV's "Dokument 8"- forslag om å videreføre arealgrensen fra TEK 10 på 500 m2, samt å gjeninnføre ordningen med at henholdsvis 40% og 60% av netto varmebehov skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet. Politisk arbeid vil fremover spille en viktig rolle for å fremme bransjens synspunkter.

Rørentreprenørene Norge er i utgangspunktet helt enig i at norsk kraftproduksjon i hovedsak er fornybar. Vår frustrasjon bygger på at det legges opp til en uforsvarlig bruk av elektrisitet i bygg som er helt unødvendig med tanke på alle de alternativer oppvarmingskilder som finnes. Det har i mange år vært snakket om at fremtiden er elektrisk, men vi slår et slag for at FREMTIDEN er VANNBÅREN i norske bygg – fordi det er det eneste rette.

Vannbåren energieffektiv oppvarming frigjør elektrisitet.

Voldsom økning i strømproduksjonen

– Er det virkelig riktig at vi i fremtiden - basert på dagens tekniske regler – må øke årsproduksjonen av strøm tilsvarende seks Altakraftverk for å kompensere for all den alternative energien som er blitt fjernet ved innføring av de nye energibestemmelsen i TEK? spør Backe retorisk, og legger til:

– Hvor gjennomtenkt er dette? Er dette kun et byråkratisk grep, eller ønsker våre folkevalgte bevisst denne utviklingen? Etter vår oppfatning må denne verdifulle energien selvsagt i stedet benyttes målrettet til utslippskutt i transport -, industri - og maritim sektor samt, og ikke minst til å redusere de europeiske utslippene etter hvert som kraftledningene kobles sammen i Europa og infrastrukturen fungerer optimalt.

Rørentreprenørene Norges håp er at alle de politiske partier i likhet med Venstre og SV tar en fornyet gjennomgang av energireglene og får et regelsett på plass som er i tråd med Norges forpliktelser som energinasjon.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler