logo

Bli rørlegger - jakten på ungdommen

I 2025 vil Norge ifølge SSB mangle 90.000 fagarbeidere - åpenbart et stort samfunnsproblem. Uten forkleinelse for ungdommen er dette neppe et problem som opptar dem særlig i hverdagen. For ungdom handler yrkesvalg mest om å velge en utdanningsvei med trygge, gode og interessante framtidsutsikter. Men hvordan skal vi nå dem med informasjon om rørleggerfaget?

Framtidsutsiktene for de ulike yrkesfagene varierer. Det er én av flere årsaker til at Rørentreprenørene Norge tilstreber å ha en god kontakt med politikere, beslutningstakere og opinionsdannere generelt. Et klart mål for oss er at beslutningstakere skal få et mer nyansert fremtidsbilde av yrkesfagene når debatten om sosial dumping og lavtlønnskonkurranse raser som verst.

Lytt til ekspertisen

For å få frem mulighetsrommet til framtidens rørleggere må vi snakke på ungdommenes premisser. Vi må nå ut til ungdommen der de er med informasjon  de opplever som relevant og matnyttig. Da må vi også snakke med dem for å vite hva de er opptatt av. Før nyttårsskiftet 2018 fikk vi utarbeidet en innsiktsrapport hvor 11 ungdomsskoleelever har delt sine tanker om hva de er opptatt av når det gjelder utdanningsvalg, hvilken type informasjon de får, og hvem som påvirker dem i prosessen. Vi har også snakket med fire elever som har valgt rørleggerfaget for å lære mer om hva som var utslagsgivende for deres valg. I tillegg har to forskere i sosiologi, to rådgivere i skolen og fire foreldre bidratt med sine betraktninger. Rapporten gir innblikk i hva ungdom og deres foreldre tenker rundt valg av yrkesfaglig retning og rørleggerfaget spesielt.

Det fremkommer at trygghet og muligheter er viktig både for ungdom og deres foreldre. For ungdommene handler muligheter om å kunne ha en variert arbeidshverdag og om å kunne utvikle en karriere. Noen er redd for at man innenfor yrkesfag velger profesjon for livet – angst for å bli fastlåst. Informasjonen om rørleggerfaget, og yrkesfag generelt, oppleves gammelt og utdatert. Mye av informasjonen ungdom mottar bidrar til å sementere rørleggerfaget som et fag der man primært jobber med rørtang og stakeredskaper. Følgelig er det viktig at informasjon om utdanningen må være oppdatert, aktuell og tydelig vise hvilke muligheter det å utdanne seg til rørlegger gir. Elevene etterspør nettbasert informasjon gjerne i videoformat. Og fortrinnsvis med unge formidlere.

Lønn er viktig for eleven – og for deres foreldre. Det er lite informasjon om lønnsstrukturen innenfor yrkesfag. Det kan virke som om lønn under opplæring og etter utdanningsløpet er lite kommunisert.

Bedre informajsonsflyt

For Rørentreprenørene Norge ser vi viktigheten av at rådgiverapparatet i skolen får bedre og mer oppdatert informasjon om rørfaget og yrkesfag generelt.  På dette området vil vi ta initiativ for å få til en bedre informasjonsflyt.  Vi vil tydeligere få frem at rørfaget er helt essensielt i det grønne skiftet og at vårt fag også handler om å bidra til utviklingen et mer bærekraftig samfunn. Vi må bli bedre på å kommunisere gjennom ungdom til ungdom. Lærlinger og elever under utdanning må engasjeres slik at de kan dele sin hverdag med unge som er nysgjerrige på faget. Kanskje må vi innse at papirformatets tid er forbi. Videre viktig å understreke at valg av yrkesfag ikke stenger noen dører. Tvert imot. Elevene trenger åpenbart kunnskap om at yrkesfag kan gi både fagbrev og studiekompetanse, og flotte muligheter for videreutdanning.

Så er det høyst tilfredsstillende å kunne opplyse at vi i høst har iverksatt et heftig rekrutteringsprosjekt rettet mot ungdommen. Prosjektet er forelagt både våre avdelingslederne og Styret i Rørentreprenørene Norge. Tilbakemeldingene er positive. Prosjektet finansieres dels av Rørentreprenørene Norge sentralt og dels av våre avdelinger/opplæringskontorer. ​Vi skal benytte oss av unge rørambassadører som vil kommunisere med ungdommen på sosiale medier og ved personlige møter. ​ Vi vil være synlige på nett hvor ungdommer oppholder seg med oppdatert, inspirerende, visuell informasjon. Vi vil vise rørleggerens hverdag fremfor å presentere faget i den store sammenheng. Ungdommen skal få vite om fagets muligheter – både her og nå -  og i fremtiden.

Og selvsagt – ungdommen skal ledes over til nettstedet Blirørlegger.no som vil være et oppdatert og informativt nettsted med lett tilgjengelig og inspirerende innhold. Video, grafikk, animasjon og tekst som går rett på sak. Dessuten informasjon om hvor de kan henvende seg for å få vite mer. ​

Så nå satser vi bredt på rekruttering i et språk som ungdommen forstår – og her gjelder det ikke bare å rekruttere jenter til faget – like viktig er det å bibeholde dagens gode rekruttering av gutter. Det blir en spennende høst!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler