logo

Tar opp kampen mot useriøsitet i byggenæringen

Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne. Etter krav fra ESA må vi avslutte ordningen med lokal godkjenning av foretak. - Vi vil imidlertid vente med å avvikle denne til vi har andre tiltak på plass, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner                                                                         FOTO: Regjeringen

Sanner har bestemt at oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker først vil skje 1. januar 2016.

Regjeringen mener at krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man har på plass andre ordninger som sikrer at seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg ivaretas.

- Det er viktig at vi ikke avslutter denne ordningen før vi har en samlet tiltakspakke mot useriøse aktører på plass. Byggenærignen har selv komment med flere forslag vi nå vurderer, sier Sanner.

Dette må ses i sammenheng med regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, understreker Sanner.

Den kommunale forhåndsgodkjenningen av foretak som gjelder i dag skal opphøre. ESA mener dette kravet er i strid med tjenestedirektivet. Derfor vil regjeringen finne andre virkemidler.

 - Regjeringen mener at arbeidet mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet er så viktig at vi ikke kan oppheve dagens ordning før vi har på plass andre tiltak som sikrer at seriøsitet i næringen og kvalitet i bygg ivaretas, sier Sanner.

Han mener utilstrekkelige kontrollmekanismer kan undergrave forståelsen for fri bevegelse og fri etableringsrett i EØS-området blant aktører i næringslivet og folk flest.

Byggenæringen har foreslått en rekke tiltak. Blant annet ønsker de at den sentrale godkjenningsordningen skal utvikles. Departementet vurderer nå hvordan forslagene skal følges opp, sammen med andre ansvarlige departementer.

Forenklinger først

Våren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. I etterkant har nye forskrifter vært på høring og endringene er ventet å være klare i begynnelsen av 2015.

Forenklingene i byggedelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1. juli 2015.

- Vi har startet et omfattende forenklingsarbeid. Enkelte småbygg skaper mye papirarbeid og skjemaer for innbyggerne, samt at det skaper mye byråkrati hos kommunene. Nå tar vi store forenklingsgrep og ser frem til at den nye loven trer i kraft, sier Sanner.

Om lag 20 prosent av kommunenes behandling er knyttet til byggesaker som omhandler saker der søknadsplikten nå bortfaller.

- Når vi forenkler kan kommunene bruke mer ressurser på å veilede innbyggerne eller andre oppgaver, fremfor å behandle byggesøknader for små bygg som for eksempel garasjer, sier Sanner.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler