logo
Penger

Økonomien skal vokse, men boligprisene skal ned

SSB slapp prognoser for Norsk økonomi i dag. Her følger en kort oppsummering.

Befolkningsveksten i 2016 ble den laveste på ti år. Det skyldtes først og fremst lavere innvandring og høyere utvandring. Rekordmange utvandret fra Norge i 2016, faktisk like mange som døde. Levealderen økte videre, særlig for menn, mens fruktbarheten fortsatte å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år. Sysselsettingen holdt seg noenlunde uendret, mens det var en svak økning i arbeidsledigheten regnet som årsgjennomsnitt. Siden 2007 har innvandrere stått for hele den samlede veksten i sysselsettingen i Norge.

Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

Norge har gått fra å være et middels rikt OECD land i 1970 til nå å være blant de rikeste OECD landene. Disponibel realinntekt per innbygger var i 2016 79 prosent høyere enn i 1990 og 166 prosent høyere enn i 1970. Kjøpekraften av denne inntekten i 2015 var om lag 70 prosent høyere enn i EU. Inntekten har imidlertid falt i de siste 7 årene, og var i 2016 12 prosent lavere enn toppnivået i 2008. Dette kapittelet gjennomgår hva som har bidratt til den enorme inntektsveksten fram til 2008, samt hvilke komponenter som trakk inntekten ned etter 2008.

De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svakere vekst i disponibel realinntekt enn i tidligere år. Inntektsforskjellene øker målt ved avstanden mellom de rikeste og de fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen. Vi ser også en svakere vekst i husholdningenes konsum, mens andelen av inntekten som går til sparing fremdeles er høy. Økningen i nettoformuen skyldes i all hovedsak pris- og kursstigning på finansielle eiendeler og boligformuen. De høye boligprisene har i tillegg medført en vekst i andelen husholdninger med høy gjeldsandel, spesielt blant de yngre aldersgruppene. De husholdningene som er mest utsatt ved renteøkninger er barnefamilier.

Les hele rapporten.

Les oppsummering av rapporten.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler