logo

Nye regler for oppfølging av sykemeldte

1. juli ble det innført forenklinger av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Forenklingene i lovverket gjelder alle virksomheter, uavhengig av IA- avtale, og innebærer:

  • Dialogmøte innen sju uker skal gjennomføres når arbeidstaker er 100% sykmeldt. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig.
  • Krav om at bedriftshelsetjenesten og sykmelder må delta i dialogmøter blir opphevet. Lege, NAV, bedriftshelsetjeneste eller andre relevante aktører kan innkalles til møtet dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Dersom arbeidstaker ønsker det, kan tillitsvalgt/verneombud, som i dag, også være med på møtet.
  • Rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9 uker oppheves.
  • Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov. Selv om arbeidsgiver blir fritatt fra rutinemessig å rapportere sykefraværsoppfølgingen, innebærer lovendringen at man fortsatt vil kunne bli pålagt å dokumentere oppfølgingen av sykmeldte, dvs. om oppfølgingsplan er utarbeidet, om ”dialogmøte 1” er avholdt og hvem som eventuelt er innkalt til og har deltatt i møtet. Dette vil fremgå i arbeidsmiljøloven § 4-6 nytt femte ledd.

Disse sanksjonene er fjernet:

  • Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.
  • Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.
  • Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter. Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.
  • Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler