logo

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

Den nye veilederen er nå tilgjengelig på regjeringen.no

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er nå lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på departementets nettsider.

Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.  
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen vil kun legges ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.
Departementet mottar gjerne kommentarer og innspill til veilederen. Innspillene kan sendes til departementet via dette tilbakemeldingsskjemaet.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler