logo

Ny uførepensjon fra 2015

I 2015 innføres nye regler for uføretrygd fra folketrygden. Etter planen skal nye regler for bedriftens uførepensjon også på plass. Her får du en oversikt over endringene som kommer.

Hvert år blir mer enn 20 000 nordmenn i arbeidsfør alder innvilget uførepensjon fra folketrygden fordi de ikke lenger kan arbeide.

Sammen med arbeidsledighetstrygd og alderspensjon er dette kanskje det viktigste sikkerhetsnettet i velferdsstaten Norge tilbyr landets borgere.

Fra 2015 innføres et nytt og forenklet system for uførepensjon fra folketrygden. Omleggingen vil også påvirke bedriftenes tjenestepensjon.

Ny uføretrygd

Uførepensjon fra folketrygden skal fremover hete uføretrygd. Den nye uføretrygden blir identisk med dagens arbeidsavklaringspenger og vil utgjøre 66 prosent av lønn inntil 6 grunnbeløp (rundt 530 000 kroner).

Det betyr at den høyeste årlige utbetalingen før skatt fra uføretrygden er om lag 350 000 kroner.

Lik skatt som lønn

Myndighetene har ønsket å lage et regelverk som gjør det enklere for uføre å prøve å arbeide ved siden av uføretrygden, for å oppmuntre flere til å utnytte det de måtte ha av mulighet til å arbeide.

Derfor skal uføretrygd og lønn skattlegges likt, så skatten på uføretrygd økes fra dagens nivå. For at ikke uførepensjonister skal komme dårligere ut økes samtidig ytelsene fra uføretrygden.

Ny uførepensjon fra arbeidsgiver

Uføretrygden er et viktig velferdsgode, men for mange vil allikevel uføretrygden fra folketrygden innebære en dramatisk inntektsreduksjon.

Derfor legger myndighetene opp til, som i dag, at arbeidsgiver kan tilby sine ansatte en kollektiv uførepensjon som kommer i tillegg til uføretrygden fra det offentlige.

Bedriftene kan tilby sine ansatte en uførepensjon som sikrer tilleggsytelser til folketrygden ved uførhet innenfor gitte maksimale rammer:

Uførepensjonen fra arbeidsgiver kan være maksimalt 10 prosent av lønn inntil 12 GI tillegg kan arbeidsgiver dekke 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G

6 G utgjør i dag rundt 530 000 kroner, mens 12 G utgjør snaut 1 100 000 kroner.

Totalt kan altså arbeidsgivere sikre at alle ansatte får en samlet uføreytelse på inntil 76 prosent av lønnen, om en utnytter de maksimale rammene i det nye regelverket.

For ansatte med lav lønn vil mye finansieres av folketrygden, mens for høytlønnede kommer mer fra arbeidsgiver. Dette er et prinsipp vi kjenner igjen fra andre tjenestepensjonsordninger som de gamle ytelsesordningene og de nye innskuddsordningene.

Alle får rett til full uførepensjon

Myndighetene foreslår også en rekke endringer i dagens regelverk. Blant annet fjernes kravet til tjenestetid. Det betyr at alle ansatte uansett alder har rett til en full uførepensjon.

Dette gjør at behovet for såkalt fripoliseopptjening synes mye mindre enn tidligere.

I tillegg ønsker myndighetene størst mulig samordning av uførerettigheter fra tidligere ordninger, men detaljene rundt dette regelverket er fremdeles usikkert.

Dette er viktig både for å sikre at folk får den uførepensjonen de har krav på, men heller ikke mer, og for at bedriftene ikke skal betale for en høyere uførepensjon enn nødvendig.

Nye regler ventet fra 2015

Det er ventet at Stortinget vil behandle det endelige regelverket for uførepensjon fra tjenestepensjonen til høsten med ikrafttredelse fra 2015.

Storebrand forventer en overgangsperiode slik at bedriftene med uførepensjon i dag får tilstrekkelig tid til å vurdere ny uførepensjon.

Vi vil holde våre kunder oppdatert og vil gi en tydelig anbefaling slik at overgangen til ny uførepensjon blir så enkel som mulig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler