Regjeringen la i statsråd i dag frem et forslag til ny lov om fagskoleutdanning.

Den nye loven følger opp de tiltakene fagskolemeldingen som krevde endring i lov. I tillegg foreslår vi flere tiltak som vil gi bedre rettigheter for studenter, som for eksempel rett til fødselspermisjon.

 Med dette forslaget likestiller vi fagskoleutdanningen i større grad med universiteter og høyskoler. Fagskoler vil nå bli kategorisert som høyere yrkesfaglig utdanning, studentene får bedret sine rettigheter, eksempelvis fødselspermisjon, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Fagskolestudenter er etterspurt i arbeidslivet

– 2018 er yrkesfagenes år, og med dette sørger vi for å forlenge og forsterke satsingen på yrkesfagene. Det er stort behov for flere fagarbeidere. Tall fra NHO sitt kompetansebarometer viser at over 50% av de spurte bedriftene hadde et behov for ansatte med fagskoleutdanning. Nå håper jeg flere får øynene opp for de mulighetene som fagskolene gir, sier Sanner.

Regjeringen vil løfte fagskolestudentenes rettigheter slik at de blir mer likestilt med andre studenter. Regjeringen vil også erstatte fagskolepoeng med studiepoeng, og legge til rette for større grad av likebehandling av studenter på tvers av utdanningstype.

  Vi har lyttet til høringsinstansene og vil se på forholdet til internasjonale mobilitetsverktøy som ECVET og ECTS i forbindelse med en gjennomgang av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, avslutter Sanner.

 
De viktigste endringsforslagene:

 • Fagskoleutdanning kategoriseres som høyere yrkesfaglig utdanning, og den skal ligge på nivå over videregående opplæring.
 • Fagskoleutdanning kan i særlige tilfeller ha et omfang på inntil tre år.
 • Fagskolenes styre blir utvidet, og studenter og ansatte skal ha stemmerett i styret.
 • Styrene skal også ha minst to medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv.
 • Alle fagskoler skal ha en rektor.
 • Fagskolene skal tilrettelegge for at studentene kan opprette studentorgan.
 • Det skal være en nasjonal samordning av opptaket gjennom Samordna opptak.
 • Det stilles krav om man må fylle 23 år i søknadsåret for opptak på grunnlag av realkompetanse, men det gis unntak for enkelte kunstfaglige utdanninger, der søkerne må være fylt 21 år.
 • Læringsutbytte og normert studietid skal beskrives med betegnelsen studiepoeng.
 • Fagskolestudentene får rett til permisjon ved fødsel og omsorg for barn, og har krav på få utsatt eksamen dersom termin faller sammen med perioden rundt fødsel.
 • Fagskolene får rett til å knytte seg til en studentsamskipnad.
 • Studenter som har vitnemål med fagskolepoeng kan be om å få nye vitnemål hvor betegnelsen studiepoeng står.
 • Departementet kan i forskrift bestemme hvilke grader en fagskole kan gi.
 • Hva en gradsbetegnelse skal være vil vi komme tilbake til i oppfølgingen av lovforslaget.