logo
Marianne W. Røiseland fra Rørentreprenørene Norge og Snorre Barking fra Assemblin under høringen i Næringskomiteen tirsdag 14. mai.
Marianne W. Røiseland fra Rørentreprenørene Norge og Snorre Barking fra Assemblin under høringen i Næringskomiteen tirsdag 14. mai.

Næringskomiteen lyttet til Rørentreprenørene

I høringen om offentlige anskaffelser har Næringskomiteen på Stortinget merket seg blant annet Rørentreprenørene Norges innspill om at kontraktene ikke må være for store.

I offentlige anskaffelser må ikke kontraktene være så store at de i praksis stenger ute lokale selskaper, og i stedet går til aktører uten ansatte håndverkere og lærlinger. Dette vesentlige argumentet har Rørentreprenørene Norge formidlet i forbindelse med stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, både skriftlig og i høring for Næringskomiteen. Der stilte administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge sammen med prosjektsjef Snorre Barking i Assemblin.

En første seier

I innstillingen fra Næringskomiteen i etterkant av høringen er det flere merknader, blant annet denne:

– Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er bekymret over høringssvaret fra Rørentreprenørene Norge, som forteller om en situasjon der kontraktene er såpass store at de seriøse bedriftene ikke våger å legge inn anbud. Resultatet er at aktører uten verken egne ansatte håndverkere eller lærlinger vinner anbud. Det viser også behovet for strengere seriøsitetskrav framover. 

– Det er gledelig å se at vi ble lyttet til. Nå er det bare å følge opp arbeidet som kommer i etterkant av stortingsmeldingen, kommenterer Røiseland 

Størrelsen hindrer

Røiseland sa under høringen at Rørentreprenørene Norge generelt er fornøyd med hovedtrekkene i stortingsmeldingen, men understreket at det er viktig at reglene etterleves og å redusere antall avvik fra standardkontraktene slik at kontraktene blir mulige å forholde seg til. Så framholdt hun at kontraktstørrelsene ikke må være for store.

– Selv de største bedriftene i Norge blir små i den internasjonale konkurransen, og mange vegrer seg da for å gå inn i store, offentlige prosjekter, påpekte hun.

Røiseland fikk støtte av prosjektsjef Snorre Barking i Assemblin. Han sa at det ikke er mange norske rørentreprenører som har mulighet til å påta seg prosjekter til over 200–300 millioner kroner. Man har ikke stor nok arbeidskapasitet til å påta seg slike oppdrag alene.

– Vi trakk oss fra livsvitenskapsenteret i Oslo på grunn av risiko, både størrelse og kontraktsformular. Det endte med at en aktør som ikke har en eneste håndverker ansatt, og ikke én lærling, fikk oppdraget, fortalte Barking.

Se til vest

I Stavanger bygges det nytt sykehus. Røiseland påpekte at der splittet det offentlige anbudet i over 80 kontrakter, slik at også lokalt næringsliv kunne gi tilbud. Hun har ett råd til politikerne:

– Se vest, gjør som Stavanger!

Flere merknader

Av andre viktige merknader fra komiteen merker vi oss miljøhensynet.

– Det legges opp til å videreføre en 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og utslippskrav der det er bedre egnet. Målet er at offentlige anskaffelser og regelverk skal brukes for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt, framholder komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har videre merket seg at regjeringen har foreslått å utarbeide en overordnet veileder til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever. Komiteen understreker betydningen av at partene i arbeidslivet blir invitert med i dette arbeidet. 

Komiteen merker seg også at regjeringen varsler at de vil evaluere hevingen av terskelverdier, og i den sammenheng også se på om det skal innføres krav til forenklet kunngjøringsplikt, såkalt «Mini Doffin».

Komiteen støtter innspillet fra EBA om at dagens HMS-kort, som benyttes i bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen, videreutvikles slik at det ikke kan misbrukes av kriminelle aktører. Det bør kobles mot tilgjengelige opplysninger i offentlige registre om arbeidsgivers månedlige innrapportering etter a-ordningen til Nav, Skatteetaten og SSB. 

Her kan du lese stortingsmeldingen om offentlige innkjøp.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler