logo
Tor Backe

Kollisjonskurs?

VVS-forum spør om vi er på kollisjonskurs med egen bransje når det gjelder diskusjonen rundt Cobuilders nye GoBIM løsning. Det er et bilde vi ikke kjenner oss helt igjen i. Spørsmålet er hvem som til syvende og sist skal betale kostnaden for å fremskaffe lovpålagt produktdokumentasjon. Temaet har vært oppe til diskusjon ved to møter i Rørentreprenørene Norges entreprenørutvalg, senest 21.8.17. Der ble det besluttet at Rørentreprenørene Norge tar initiativ til å kalle partene inn til et møte. Vi vet at det foregår ting i kulissene, nå prøver vi å løfte saken slik at vi kan få til en felles løsning.

– Rørentreprenørene Norge har altså invitert grossistene og CoBuilder til et møte for å drøfte problematikken rundt GoBim og ProductXchange slik at vi får til en løsning på problemet som i dag tilsynelatende er fastlåst, sier Tor Backe.

–Alle parter fremstår utad som at de står på sitt – selv om det åpenbart skjer forhandlinger internt mellom rørleggerforetak og deres grossistforbindelse som tilsynelatende skaper bevegelser i den oppståtte situasjon. Uansett – skal vi ta inn over oss digitalisering og mest mulig rasjonell byggeprosess, må bruken av bl. a ProductXchange  og liknende systemer benyttes for å sikre bedriftene  elektronisk tilgang til produktdokumentasjon ved mottak av varen for dermed å sikre at BHs krav til lovpålagt og frivillig produktdokumentasjon oppfylles.

– Dersom man forventer at rørlegger fortsatt skal være ansvarlig for å fremskaffe slik informasjon på nettet hos de aktuelle produsenter som ikke deltar i GoBim, er det å gå et skritt tilbake i våre bestrebelser for å gjøre denne informasjonsflyten-/kontrollen heldigitalisert.  Fra vår side har vi ment at FL-VA/VVS 2016 gir grunnlag for å forvente av våre leverandører at all lovpålagt informasjon skal være tilgjengelig for rørlegger ved mottak av varen – ikke at han skal måtte søke på nettet i ettertid for å sikre at alle krav er oppfylt. Det er nettopp denne letejobben som CoBuilder i dag utfører som de  mener andre må betale for – og derfor har de fastsatt nye pris- og betalingsbetingelser som skal fange opp denne kostnaden.

– Ikke alle våre medlemmer er enig i disse nye, skjerpede betalingsvilkår og holder av den grunn betaling tilbake til Cobuilder  inntil de får kostnadene dekket av sin grossistforbindelse. Så vil vel grossisten igjen søke denne utgiften dekket av sine leverandørforbindelser. Og så får vi en låst situasjon.

Under henvisning til foranstående er det åpenbart behov for et avklarende møte mellom partene for å komme videre.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler