logo

Hvorfor er Rørentreprenørene Norge involvert i godkjenning av utenlandske svennebrev?

Vi mener bransjen er tjent med at fakta om utenlandsk fagutdanning kommer frem, i stedet for at synsing skal ligge til grunn for vurdering av folks kompetanse.

Kritiske stemmer har reagert på at Rørentreprenørene Norge er engasjert i NOKUTs arbeid med vurdering av utenlandske svennebrev. Kritikken har handlet om at vi ved å gjøre dette, indirekte undergraver innsatsen mot svart arbeid, støtter opp om sosial dumping og utstrakt bruk av innleie i byggenæringen. Fra vår side handler dette om det motsatte: nemlig om å sikre at samtlige utførende på byggeplass er kvalifiserte. Slik rydder vi bort de useriøse og gjør det enklere å drive seriøst både i byggenæringen generelt og i rørbransjen spesielt.

Som følge av EØS-medlemskapet har utenlandske arbeidstakere rett til å søke jobb i Norge. Tidligere har det vært opp til den enkelte bedrift å vurdere om søkere har tilstrekkelig kompetanse for å jobbe i det norske markedet. Rørentreprenørene Norges engasjement i NOKUT sikrer at alle søkere vurderes ut fra de samme kriteriene, og at kompetansen kan dokumenteres. Dermed får arbeidsgiver et faglig grunnlag for å engasjere og fastsette riktig lønn til disse arbeidstakerne.

Hvordan vurderes utenlandsk utdanning?

NOKUT bruker sakkyndige til å foreta den faglige vurderingen av om kvalifikasjonene kan sidestilles (ikke likestilles) med tilsvarende norske kvalifikasjoner. Dette arbeidet skjer i samarbeid med de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen.

I Rørentreprenørene Norge har vi en holdning om at man for å kunne påvirke må være tilstede der beslutninger tas. I dette tilfellet i NOKUT.

Dersom det viser seg at en utenlandsk fagutdanning ikke tilfredsstiller norsk nivå, kan Rørentreprenørene Norge gi innspill til NOKUT om hva som kreves av tilleggskompetanse for å bli sidestilt.

Hvor stort er omfanget?

Hittil har kun rørleggere med tysk eller polsk opplæring i svennebrev kunnet søke om å få utdanningen vurdert som sidestilt.
Sidestilt innebærer at utdanningen inneholder alle de vesentlige elementene som tilsvarer norsk fag- og yrkesopplæring. I dag er 7 søknader behandlet hvorav 4 polske og 2 tyske er godkjent – mens 1 tysk er underkjent.

NOKUT er ansvarlig for å vurdere om fremlagt dokumentasjon er ekte - et arbeid som er absolutt nødvendig for å forhindre dokumentfalsk
Fremover vil vi forhåpentligvis oppleve flere ekte rørleggere på byggeplass og færre kontorister som har skrytt på seg en utenlandsk rørleggerutdanning.

For mer informasjon om Rørentreprenørene Norges engasjement i NOKUT anbefaler vi å lese Tor Backes leder i Rørfag nummer 6, 2017.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler