logo
Kompetanseforum BNL

Gjennomslag i ny stortingsmelding for utdanning

Rørentreprenørene Norge har lenge jobbet aktivt for å heve statusen og anerkjennelsen til fagskolen. Stortingsmeldingen ”Fagfolk for fremtiden” ble presentert tidligere denne måneden, og direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen er godt fornøyd med at BNL – og Rørentreprenørene Norge har blitt hørt i flere viktige innspill.

- Vi har lenge sett at fagskoleutdanningen er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er derfor gledelig å registrere at utdanningsmyndighetene nå intensiverer arbeidet med å legitimere fagskolens status, sier Oddgeir Tobiassen direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.
 
- Jeg synes Stortingsmeldingen sender positive signaler, og mye er i tråd med våre innspill. Vi er fornøyd med utfallet, fortsetter Tobiassen.
 
Rørentreprenørene Norge har levert sine innspill sammen med de øvrige fagene i BNLs kompetanseforum. Her møtes representanter for bransjeforeningene for å jobbe sammen for å bedre yrkesutdanningen. Denne ukens møte tok for seg hovedpunktene i Stortingsmeldingen, samt Oslo Kommunes planer for å styrke fagutdanningen i hovedstaden.

"Yrkesveien" – Oslo kommune  

De siste årene har søkertallene til yrkesfagene falt drastisk i Oslo. Som et ledd i satsingen på yrkesfag, har Oslo kommune lagt frem 30 punkter for å styrke yrkesfagene frem mot 2020.

65% av årets søkere til videregående utdanning i Oslo søkte seg til Studiespesialiserende. Kun 2% til Bygg og anlegg. Dette er ett av flere yrkesfag kommunen nå ønsker styrket rekruttering til.

Hovedpunkter i satsingen:

 • Elever skal møte yrkesfagene og arbeidslivet i grunnskolen
 • Elever og foresatte skal få bedre kunnskap om utdanningsvalg
 • Elever som velger yrkesfag skal møte attraktive skoler med sterke fagmiljø og relevant utstyr
 • Yrkesveien skal gi fleksibilitet og muligheter
 • Yrkesfaglærere skal ha oppdatert kompetanse
 • Flere skal få praksis- og lærerplass og alle skal oppleve en god læretid
 • Arbeidslivet skal oppleves som attraktivt

Yrkesveien skal finansieres med i underkant av 30 millioner kroner over de neste tre årene.

Stortingsmelding - "Fagfolk for fremtiden"

Det er ikke bare Oslo kommune som har fremlagt sine planer for å styrke yrkesfagene. Tidligere i desember ble stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden lagt frem av Kunnskapsdepartementet. BNL har etter innspill fra de ulike foreningene, inkludert Rørentreprenørene Norge jobbet lenge for å få gjennomslag i denne stortingsmeldingen. Resultatet som ble lagt frem 2. Desember var bedre enn forventet, blant annet med bestemmelsen om at det nå skal gis studiepoeng til fagskolen.

Andre hovedpunkter i meldingen:

 • Ny tilskuddsordning med fast grunntilskudd kombinert med resultatbasert tilskudd med åpen ramme og utviklingsmidler
 • Nye opptaksbestemmelser
 • Bedre overgangsordninger til universitets- og høyskoleutdanning.
 • Samarbeid med arbeidslivet, der det skisseres at arbeidslivet skal ha en viktig rolle som bestiller og medutvikler av fagskoleutdanningen
 • Endring av utdanningens lengde, der det åpnes for nye treårige utdanningstilbud
 • Moduloppbygging som skal gi fagskoleutdanningen mer fleksible tilbud
 • Dokumentasjon av kompetanse der det foreslås å tildele grad for gjennomført fagskoleutdanning på ett år eller mer.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler