logo

– Enkelt å være seriøs-rapporten må følges opp

BNL deltok tirsdag 21.10.14 på to høringer i henholdsvis finanskomiteen og i kommunal- og forvaltningskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2015.

BNL

BNL påpekte blant annet at regjeringen må følge opp forslagene i rapporten "Enkelt å være seriøs", og at det trengs kraftfulle tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminaliteten.

Her kan du lese BNLs kommentar til regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015

I kommunal- og forvaltningskomiteen gjorde BNL rede for viktigheten å få raskt på plass et kvalitetssystem for bedrifter i bygg- og anleggsnæringen pga fjerning av lokal ansvarsrett. Her mener BNL at regjingen må følge opp forslagene som foreslås i rapporten "enkelt å være seriøs.

BNL påpekte også blant annet at bevilgningene til veksttilskudd til kommunene må økes, at det må lages en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i kommunenes vann- og avsløpsnett og at leverandørutviklingsprogrammet må prioriteres.

Arbeidsmarkedskriminalitet

På høringen i Finanskomiteen påpekte BNL at det trengs kraftfulle tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

– Forslaget til statsbudsjett inneholder ikke de nødvendige virkemidlene for å bekjempe arbeidsmarkedskriminaliteten, sier Sandnes.

BNL foreslår en rekke tiltak: Blant annet en sterkere samordning av tilsyn og kontrollvirksomheten, bedre tilgang til og samordning av registrene som gjør det enklere for bedriftene å forebygge at kriminelle aktører kommer inn i prosjektene og ikke minst at utredningen om ROT-fradrag ferdigstilles og legges frem hos Stortinget.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler