logo
Colosseum bygningsarbeid

Endringer i TEK10 fra nyttår

Fra nyttår endrer Kommunal- og moderniserings-departementet flere krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift.

Fra 1. januar 2015 kan halvparten av ett-og toromsleiligheter på under 50m2 i blokkbebyggelse med heis bygges uten tilgjengelighetskrav. Unntaket fra tilgjengelighetskrav innebærer at det ikke kreves:

trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5 meter i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygningertrinnfri tilgang til rom internt i boenhet, til bod eller til balkong/terrassesnuareal i rom (diameter 1,5m)tilgjengelig bad og toalettsideplass ved dør eller automatisk åpning for tunge dørerfri passasje på 0,9m til dør og vindu i stue, kjøkken, sov- og arbeidsromhøydemål på innkast på felles avfallssystem, samt at detikke stilles krav til utforming eller høyde på betjening av styringspanel, håndtak osv.

Unntak for små leiligheter

Unntaket for tilgjengelighetskrav gjelder både for en bygning og for flere bygninger. Ved oddetall boliger under 50m2 skal det rundes oppover til nærmeste heltall. Dersom flere bygninger fremmes i samme søknad, gjelder unntaket for bygningene under ett.

Det innebærer at for en bygning med ni enheter inntil 50 m2, så er fem enheter unntatt fra krav til tilgjengelighet. Dersom flere bygninger fremmes i en og samme søknad, så kan unntaksboligene fordeles fritt mellom bygningene. Det innebærer mulighet for hele bygninger med boliger under 50 m2 uten tilgjengelighet. Det er søknad om rammetillatelse som må skje samlet, mens igangsettingstillatelser kan deles opp.

Krav til universell utforming av uteområde

Kravet om at utbygger må sikre universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus fjernes. Kravet har vært vanskelig å håndtere

Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven allikevel mulighet for å fastsette krav til universell utforming av alle typer utearealer ved bebyggelse. Departementet arbeider med veiledningstoff for kommunene for å sikre at hensynet til universell utforming ivaretas.
Forenklinger i publikums- og arbeidsbygg

Kravene til automatisk åpning av dører reduseres fra 20N til 30N. Dette innebærer at først når åpningskraften overstiger 30N eller 3 kg, kreves det automatisk åpning av døren.

Denne forenklingen innebærer kostnadsbesparelser for utbyggere – særlig for byggverk for publikum. Endringen gjelder både nye og eksisterende bygg. Endringen gjelder kun dører i hovedatkomst og hovedrømningsvei i byggverk for publikum. Dører til øvrige rømningsveier omfattes ikke av krav om åpningskraft. Sikker rømning vil bli ivaretatt gjennom krav til evakueringsplan.

Reduserte krav til stigningsforhold for atkomstvei

For alle boliger lempes det på kravene til stigningsforhold for atkomstveier og ramper. Krav til stigningsforhold for atkomstvei til bygning med bolig reduseres fra 1:20 til 1:15. Denne endringen vil gi mindre terrenginngrep og bedre utnyttelse av tomter, samt at det kan bygges boliger på flere tomter i bratt terreng.

Skjerpede krav til sikkerhetsglass

Sikkerhetsnivå ved sammenstøt med glassfelt mot balkong og terrasse er skjerpet. Dette skal bidra til å forebygge personskader ved sammenstøt med glass mot balkong og terrasse i boliger.

Endringen i kravene innebærer at glassfelt ved og i dør mot balkong og terrasse i boliger skal sikres for alle boliger i alle etasjer. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte.

Overgangsordning

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Endringene får virkning for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2015.

For endring i krav om sikkerhetsglass, kan søknader innkommet kommunen før 1. juli 2015 følge bestemmelsen som gjaldt før forskriftsendringen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler