logo
Eli Heyerdahl Eide
Fagsjef - energi og miljø i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide, er glad for at Rørentreprenørene nå har kommet til enighet med BNL.

BNL og Rørentreprenørene enige

Rørentreprenørene Norges tydelige standpunkt mot det foreslåtte høringsforslaget til BNL har gitt resultater.

BNL har nå endret på sitt høringssvar for å også kunne ta med Rørentreprenørene Norge, som representerer en av de14 bransjeforeningene i BNL, 674 av de ca 4 000 BNL-bedriftene og 9 000 av totalt 70 000 ansatte i næringen.

De tre områdene i forslaget til høringsbrev vi var opptatt av å få endret var:

 • Forenkling og seriøsitet – krav til eneboliger og småhus bør stilles på en annen måte enn krav til næringsbygg, blokker og større bygg.
  Rørentreprenørene Norge mener at grensen for dette skillet bør gå på 500m², ikke 1 000m² – men vi har forståelse for at det er ulike meninger rundt dette.
   
 • Energiforsyning – BNL støtter regjeringens forslag om å fase ut fossil energi til grunnlast i oppvarming i fremtidens bygg.
  Dette er nå så nedtonet at vi kan akseptere teksten.
  Vår mening er at det er feil å forby valgfriheten en byggeier har til å bruke fossilt brensel, i praksis gass, til spisslast. Dette er en så marginal del av den totale energibruken at det i klimasammenheng spiller en liten rolle. Biogass kan også på sikt erstatte fossil gass.
   
 • Fjernvarme – BNL har nå fjernet sin uttalelse om at de ønsker at det blir igangsatt arbeid med å avklare hensiktsmessigheten av fortsatt tilknytningsplikt for fjernvarme.
  Rørentreprenørene Norge mener det ikke er riktig å gjøre noen endringer av hva slags krav som stilles til tilknytningsplikten på fjernvarmenett.
  Vi forutsetter dog en pragmatisk tilnærming slik at man kan få unntak for tilknytningen dersom bygget blir oppført med energifleksible anlegg som beviselig vil redusere mengden tilført energi kontra fjernvarme.
  Bygg med høy internlast som gir et lavt behov for tilført energi, men høy effekt ved behov, må dessuten kunne avregnes på annen måte enn dagens effektstyrte tariffer. Fjernvarme skal ikke være dyrere en tilsvarende oppvarming med elektrisitet. På veien mot 0-utslipp mener vi økt bruk av fjernvarme er et viktig grep. Men nå er jo fjernvarme basert på en ulik miks av energibærere benyttet i fjernvarmeverket.
  Det er vesentlig at fjernvarme for fremtiden stort sett består av avfallsforbrenning, varmepumper og ulike former for bioenergi. Innslag av elektrisitet og fossile brensler må utfases helt. 

Nå som ovennevnte blir hensyntatt i BNL sitt felles høringssvar, er vi glad for at også Rørentreprenørene Norge kan stille seg bak et felles brev til DIBK.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler