logo
trond martinussen
Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge

Konfliktskapende "Back-to-back"-klausuler

I bygge- og anleggskontrakter har det blitt en utbredt praksis å innta såkalte "back-to-back-klausuler. Disse kan by på problemer for underentreprenører.

Jusskommentar av Trond Martinussen

Klausulene er ikke regulert i Norske Standardkontrakter (NS), noe som betyr at det avtales andre og avvikende avtalevilkår. De har ulikt innhold og omfang og skaper i betydelig grad uklarheter og tolkingstvil i byggeprosjekter. Resultatet kan bli uenighet og tvistesaker mellom partene.

Tanken bak "back-to-back-klausuler er blant annet å sikre at leveranse opp mot byggherre, hvor deler av kontraktsarbeidene blir satt bort til underentreprenør, er sammenfallende. Med andre ord at hovedentreprenør ikke kommer i mislighold overfor byggherre.

Benytt standardprotokollene

I protokollene til NS oppfordres det til å benytte standardkontraktene uten endringer i størst mulig grad. Dette sikrer balanserte avtaleforhold, forutsigbarhet for partene og færre uklarheter i forhold til kontraktens innhold og partenes plikter og rettigheter. 

Hvis man som underentreprenør skal akseptere slike klausuler bør man tenke på følgende:

  • Har man skjønte innhold og rekkevidde av klausulen, hvis ikke søk råd før den aksepteres og avtale inngås
  • Det alminnelig lojalitetsprinsipp i avtaleforhold bør presiseres/inntas i avtalen
  • Krev rett til å delta i forhandlinger med byggherre og hovedentreprenør hvor egne tilleggskrav skal behandles
  • Krev innsyn i kontraktsforholdet byggherre - hovedentreprenør

Hovedentreprenør må være lojal mot underentreprenør

"Back-to-back"-avtaler hvor det avtales at underentreprenør kun får betalt da det foreligger skriftlig aksept fra byggherre, medfører økt risiko for underentreprenør.

En forutsetning her må være at hovedentreprenør opptrer lojalt og fremmer underentreprenørs tilleggskrav på en god måte overfor byggherre.

Hvis underentreprenørs krav nedprioriteres til fordel for hovedentreprenørs egne krav, er dette ingen god avtalesituasjon for underentreprenør.

Risiko for dagmulkt

Underentreprenørs plikt til å uføre også omtvistede tilleggsarbeider vil kunne føre til at tilleggsarbeider må utføres med risiko for at byggherre avviser krav på tilleggsbetaling.

Også i forhold til fremdrift/forsinkelse vil underentreprenør risikere tap av krav på fristforlengelse hvor hovedentreprenør er forsinket, men byggherre ikke godtar krav om fristforlengelse

Konsekvensen for underentreprenør vil være risiko for dagmulkt.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler