logo

Forslag til nye energiregler – to skritt tilbake?

På bakgrunn av DiBKs forslag til nye energiregler i teknisk forskrift som ble sendt ut på høring den 16. februar 2015, kan man stille seg spørsmålet om hvilke formål de nye energiregler skal fremme.

Uten å ha gått i dybden kan høringsnotatet oppleves som et tilbakeskritt på områder som omhandler energifleksibilitet og fornybar energi. Samtidig fremstår føringene som legges i forslaget å være sårbare - særlig for bygg under 1000 kvadratmeter.

Rørentreprenørene Norge er overrasket over at kravet til begrensninger i bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming foreslås fjernet for bygg under 1000 kvadratmeter. Konsekvensen kan fort bli at utbyggere og andre investorer i alt for stor grad vil installere elektriske varmeinnretninger – som ofte er de rimeligste oppvarmingskilder under bygging. I et samfunnsmessig perspektiv er denne bruk av høyverdig energi uheldig.

Elektrisk energi er til en viss grad fornybar med tanke på norsk vannkraft, vindmøller ol, men for bygg under 1.000 kvadratmeter burde myndighetene i større grad motivere til bruk av flere fornybare energikilder slik at sårbarheten blir mindre og energifleksibiliteten større.

Høringsnotatet stiller også noen utfordringer til bransjen som gjør at vi må bli flinkere til å utvikle og finne nye, enkle og rimeligere løsninger for vannbåren varme som er mer brukervennlige og som matcher løsninger med elektrisk gulvvarme og/eller panelovner bedre – spesielt for bygg under 1000 kvadratmeter.

For bygg over 1000 kvadratmeter er det satt krav til fleksible varmeløsninger, noe som i utgangspunktet er positivt. Men med bakgrunn i at myndighetene foreslår å fjerne kravet i TEK10 til at minimum 60% av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker, betyr dette sannsynligvis at bruk av el-kjel i større bygg økes og kan medføre et tilbakeskritt med hensyn til stimulans og bruk av andre fornybare oppvarmingskilder.

Rørentreprenørene Norge vil i nær fremtid gå grundigere inn i høringsutkastet og diskutere forslagene med medlemsbedriftene, andre aktuelle organisasjoner i bransjen, herunder BNL, og komme tilbake med konkrete innspill og forslag til DIBK.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler