Søk

logo

Revisjon av FL-VVS 2001

Rørentreprenørene Norges Entreprenørutvalg nedsatte en revisjonskomité på vårparten 2013 som skulle se nærmere på en oppdatering av FL-VVS 2001 (bransjens felles salgs- og leveringsvilkår), som har stått uendret i nesten 15 år.

Denne komiteen besto av Geir Nygård (Imtech AS), Trond Hegge (Caverion AS), Knut Jarle Kvaløy (NRA Øst AS) og Tor Backe (Rørentreprenørene Norge).

Revisjonskomiteens filosofi bak endringsforslagene har vært:

 • Endre kun det som er absolutt nødvendig
 • Ikke endre det som er bra
 • Vurder kostnadseffekter ved eventuelle nye klausuler
 • Oppfyllelse av dokumentasjonskrav iht nye lovgivning – f eks
  - Byggevareforordningen som trer i kraft 1.1.2014
  - REACH-direktivet/ChemXchange
  - BREEAM
  - Krav til sertifikat, ID-kort mm på byggeplass

...og selvsagt påse at revisjonsarbeidet er i tråd med norsk konkurranselovgivning.

Rørentreprenørene Norges revisjonsforslag ble forelagt leverandørene til gjennomsyn våren 2014 og disse har brukt ca. ett(!) år på å bearbeide forslaget internt.

Det har nå vært avholdt to møter med VA og VVS Produsentenes Forening og Norske Rørgrossisters Forening – 3. mars og 16. april 2015 - det har møtt tre personer fra hver forening – fra Rørentreprenørene Norge møter Geir Nygård (Imtech AS),Torkild Korsnes (K. Lund AS) og Tor Backe.

Disse endringene har man foreløpig kunnet enes om:

 • De fleste sentrale bestemmelser i FL-VVS 2001 er i behold
 • Vilkårene er gjort mer tilgjengelig i moderne språkdrakt, mer informative  og mer pedagogiske
 • Vilkårene er tilpasset det europeiske byggevaredirektivet, dagens krav til logistikk på byggeplass, HMS-regler og hensyntar et skjerpende regime i entreprisekontraktene som rørlegger må forholde seg til
 • Fortsatt noe uavklart hva som ligger i begrepet utskiftningskostnader selv om partene er klare på at disse selvsagt skal dekkes
 • Mer detaljerte regler for reklamasjoner – hvilke prosedyrer skal følges ved oppståtte mangler – dokumentasjon av mangler – leverandørens rett til å avhjelpe mangel mm.
 • Mer detaljerte regler om retur av varer
 • Krav til fakturering fra selger innen en bestemt frist vurderes

Møtene har vært svært konstruktive og i et godt forhandlingsklima.

Nå har man vært gjennom alle innspillene og kommet i mål med et foreløpig omforent forslag. Siste møte vil være 6. mai 2015 hvor man tar en endelig runde for å se at alle bestemmelser henger sammen og at man er enig om en felles tekst og forståelse som deretter skal formelt godkjennes i de enkelte Styrer.

Lanseringsdato antas å bli i september 2015.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler